EN fa

تقویم همایش‌های و نشست‌های سال ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1401/12/27 | 
نوع جلسه اسم رویداد دبیرعلمی روز برگزاری ساعت برگزاری
فروردین ۱۴۰۲
افتتاحیه شبکه اینترنتی دانشگاه ایرانی آقای مخیر شنبه ۲۶ ۱۷:۳۰
نشست نوجهان بازتاب فرهنگ در تاریخ روشنفکری چین   یکشنبه ۲۷ ۱۸:۳۰
نشست عصرانه عصرانه های علوم انسانی دکتر ندا ملکی چهارشنبه ۳۰ ۱۵-۱۸
اردیبهشت ۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۵  
نشست  لذت فلسفه  دکتر ابطحی چهارشنبه ۶  
نشست  آینده پژوهی علوم انسانی دکتر ابطحی سه شنبه ۱۲  
همایش آسیب های اجتماعی در محیط دانشگاه: پیشگیری و مقابله دکتر صدیقیان دوشنبه - سه شنبه -چهارشنبه ۱۸-۱۹-۲۰ ۹تا ۱۷
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۱۹  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر ملکی چهارشنبه ۲۷  
نشست  نگاه راهبردی  ایالات متحده به عرصه علم و فناوری دکتر حسینی مقدم یکشنبه ۳۱ ۸:۳۰- ۱۲
خرداد ۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲  
نشست نوجهان  کوید ۱۹ و نقش ان در آینده علم    یکشنبه ۷  ۱۴
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۳۰  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر ندا ملکی چهارشنبه ۳۱ ۱۵-۱۸
تیر ۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۶  
نشست  لذت فلسفه  دکتر ابطحی چهارشنبه ۷  
نشست  نوجهان پایان تاریخ: نظریه بحث برانگیز فرانسیس فرکویاما   پنجشنبه ۸ ۱۰:۳۰
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲۷  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر ندا ملکی چهارشنبه ۲۸ ۱۵-۱۸
مرداد۱۴۰۲ 
نشست   
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر ندا ملکی چهارشنبه ۱۱ ۱۵-۱۸
نشست نوجهان دانشگاه های مجازی از منظر انتقادی   چهارشنبه ۲۵ ۱۱
نشست 
شهریور۱۴۰۲
نشست  لذت فلسفه دکتر ابطحی چهارشنبه ۱  
نشست  ارغنون خرد دکترادبی سه شنبه ۷  
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲۸  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر مالک شجاعی چهارشنبه ۲۹ ۱۵-۱۸
نشست نوجهان  نشست علوم شناختی و فلسفه شباهت ها و تفاوت ها   چهارشنبه ۲۹ ۱۸
مهر ۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۴  
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه۲۵  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکترمالک شجاعی چهارشنبه ۲۶ ۱۵-۱۸
نشست نوجهان چندفرهنگی و دین در عصر جدید   چهارشنبه ۲۶ ۱۶
آبان۱۴۰۲
نشست ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲  
نشست لذت فلسفه دکتر ابطحی چهارشنبه ۳  
نشست عصرانه های علوم انسانی دکتر مالک شجاعی چهارشنبه ۲۴ ۱۵-۱۸
نشست ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۳۰  
همایش حکمرانی در عرصه علم، فناوری و نوآوری دکتر روانبخش    
آذر۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۷  
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲۸  
نشست نوجهان تقدیر فرهنگ در جهان پست مدرن   سه شنبه ۲۸  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر مالک شجاعی چهارشنبه ۲۹ ۱۵-۱۸
دی ۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۵  
نشست  لذت فلسفه  دکتر ابطحی چهارشنبه ۶  
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲۶  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر مالک شجاعی چهارشنبه ۲۷ ۱۵-۱۸
بهمن ۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۳  
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲۴  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر مالک شجاعی چهارشنبه ۲۵  
اسفند ۱۴۰۲
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۱  
نشست  لذت فلسفه  دکتر ابطحی چهارشنبه ۲  
نشست  ارغنون خرد دکتر ادبی سه شنبه ۲۲  
نشست  عصرانه های علوم انسانی دکتر مالک شجاعی چهارشنبه ۲۳  
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 961 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر