اولین همایش ملی «مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی،علم و فناوری»