اولین نشست گروه مطالعات علم و فناوری «دانشگاه و نهاد علم در ایران معاصر»