موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی- معرفی و نقد کتاب
امید علی‌احمدی مطالعۀ چگونگی تأثیر تحصیلات عالی زنان  بر ابعاد مختلف زندگی خانواده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/9 | 
امید علی‌احمدی
۱۴۲ صفحه
یافته‌های تحقیق نشان داد که تحصیلات عالی زنان بر متغیرهای جمعیت‌شناختی، متغیرهای نگرشی خانواده و رفتارها و عملکردهای خانواده اثر داشته است. تعدادی از ابعاد و متغیرهای خانوادگی که تأثیرپذیری یا رابطۀ تحصیلات عالی زنان بر یا با آنها به دست آمده است ازاین‌قرارند: باروری و فرزندآوری، تعداد فرزند، سن ازدواج، نگرش دربارۀ سن ازدواج، فاصلۀ سنی بین زوجین، ازدواج فامیلی، اهمیت عشق رمانتیک، تجددگرایی در خانواده، تفاوت نگرش مادران و دختران، رضایت از ازدواج، سطح انتظارات فرزندان، نگرش مثبت نسبت به ازدواج، رضایت جنسی، گرایش‌های جنسیتی، روابط و تعاملات خانوادگی، گرایش‌های جنسیتی، روابط خانوادگی-نسلی، گفت‌وگو و تبادل‌نظر بین زوجین، مهارت‌های ارتباطی، سرمایۀ اجتماعی خانواده، ساخت قدرت در خانواده، کارکردهای خانواده، آسیب‌های خانواده، رفتار خطرپذیر فرزندان.
نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:
http://iscs.ac.ir/find.php?item=1.198.15398.fa
برگشت به اصل مطلب