موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی- معرفی و نقد کتاب
منصوره اعظم آزاده دستاوردها و چالش‌های حضور زنان در آموزش عالی: با تأکید بر مسائل اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/9 | 
منصوره اعظم آزاده
۱۹۰ صفحه
در پژوهش حاضر دلایل متعددی سوق زنان به مسئلۀ جرائم و آسیب‏های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این شرایط این سؤال مطرح می‏شود که تا چه میزان می‏‌توان مقولۀ آسیب اجتماعی زنان را به تحصیلات آکادمیک مرتبط ساخت؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا دانشگاه و حضور در فضای دانشگاه، در افزایش جرم زنان مؤثراست؟
نشانی مطلب در وبگاه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:
http://iscs.ac.ir/find.php?item=1.198.15397.fa
برگشت به اصل مطلب