جست‌و‌جوی همه منابع

مسئولیت اخلاقی دانشگاه

پاتریشیا ام کینگ و ماتیو جی مایهیو، مولی مک الروی و...
آریا متین و ایمان بحیرایی

به‌دلیل اهمیت فزایندۀ آموزش عالی طرح این سؤال گریزناپذیر است که «نقش مناسب دانشگاه‌ها در شکل‌گیری اخلاقیات اجتماعی چیست؟».  با علم به اینکه تأثیرگذاری در بطن خود توقع مسئولیت‌پذیری را به همراه می‌آورد، می‌توان برای آموزش عالی، که نهاد پر اهمیتی در جهان امروز است، مسئولیت‌هایی را در‌جهت رسیدگی به موضوعات اجتماعی فراگیر متصور شد. بنابراین، ظاهراً این باور گسترده، که حیات اخلاقی ما نیازمند احیا و ترمیم است، طبیعتاً به طرح سؤال‌هایی دربارۀ سهم آموزش عالی در فرایند بازسازی اخلاقی منجر می‌شود.