جست‌و‌جوی همه منابع

علم، دانشگاه و جامعه

رضا همتی
280.000
1396

اثر حاضر مربوط به حوزه‌های مطالعاتی درهم‌تنیده و هم‌پوشان «جامعه‌شناسی علم»، «جامعه‌شناسی دانشگاه‌ها و آموزش‌عالی» و «مطالعات آموزش‌عالی» است. موضوعات مورد بررسی در این کتاب مسائلی است که دانشگاه و نظام آموزش‌عالی و به‌طور‌عام نظام علمی کشور گرفتار آن است. چشم‌انداز نظری‌ای که تدوین این مجموعه را راهبری می‌کند، تلقی علم به‌مثابه نهادی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی و تأکید هم‌زمان بر سازوکارهای درونی نهاد علم و اجتماعات علمی و مناسبات بین کنشگران آن در کنار توجه به بستر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که به شیوه‌های مختلفی بر این نهاد تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می‌پذیرد.