جست‌و‌جوی همه منابع

شهروندی دانشگاهی

سید محمود نجاتی حسینی
150.000
1396

موضوع این کتاب، شهروندی دانشگاهی است که به معنای تسرّی تمامی شئونات مدنی، ‌سیاسی، ‌اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندی به ضرورت‌های زندگی دانشگاهی دانشجویان است. این مطالعه با روش ترکیبی و البته متمرکز بر تحلیل کیفی و نظریه کلان انجام شده است و بنا به ضرورت، در آن از داده‌های تاریخ اجتماعی دانشگاه و مطالعه اسنادی نیز استفاده شده است