جست‌و‌جوی همه منابع

سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی

ضیا هاشمی
180.000
1396

نهاد دانشگاه ریشه‌ در جهان سنت و تاریخ گذشته دارد؛ اما صورت‌بندی متاخر آن طی چند قرن اخیر و به‌ویژه در جهان مدرن سبب شده است تا دانشگاه یکی از نهادهای اصلی مدرنیته و محل تعامل میان دانش، فرهنگ و جامعه باشد. نهاد دانشگاه در جهان جدید، به‌منزلۀ تولیدکننده و متحول‌کنندۀ دانشی است که می­توان آن را هم به‌مثابه علم و هم به‌مثابه فرهنگ در نظر گرفت. عموماً وجه تخصصی و علمی دانشگاه مورد توجه و تمرکز بوده و اغلب به دانشگاه به‌مثابه نهاد تولید علم تخصصی و متخصص حرفه‌ای تاکید شده است.