جست‌و‌جوی همه منابع

زنان در آموزش‌عالی؛ تغییر توانمندساز

جوآن دی‌جورجیو لوتز
بابک طهماسبی
24000 تومان
1397

رویکرد اثر حاضر هم نظری و هم کاربردی است. در یک سطح به ارزیابی پداگوژی از منظر محتوا و چگونگی تدریس و توسعۀ آن سنخ برنامه درسی می‌پردازد که زنان را قادر و توانمند می‌سازد و در سطحی دیگر، موانع نهادی را بررسی می‌کند که همچنان سدّ پیشرفت آموزشی زنان می‌شوند و هم‌زمان به حوزه‌هایی می‌پردازد که حمایت نهادی در آن حوزه‌ها، تلاش‌هایمان در جهت تغییر را ترقی می‌بخشد.