جست‌و‌جوی همه منابع

دانشگاه در بستر محلی- مازندران

قاسم حسنی
100.000
1396

با توجه به تغییرات سریع در دو دهه اخیر و نگرانی‌هایی که در رابطه با محیط زیست و کشاورزی و فرهنگ بومی و دریای مازندران وجود دارد، نیاز است تا نقش مشارکتی و تعاملی دانشگاه‌های منطقه‌ای افزایش یابد. این نقش نه‌تنها در حوزه تعاملی و تعهدی است، بلکه دانشگاه‌های مازندران رسالت تازه‌ای را نسبت به حمایت مسائل عمومی استان در برنامۀ خود اضافه کرده‌اند. امروزه این تغییرات چه در قالب توسعه یا به‌صورت تغییرات خود‌به‌خودی حاصل از جهانی‌شدن و مصرفی‌شدن جامعه، به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد با از‌دست‌رفتن منابع استان روبه‌رو خواهیم بود. دانشگاه‌ها به‌عنوان واسطه‌های فکری و اندیشه‌ای باید نقش دفاع و حمایت از این منابع بومی را بر عهده گیرند.