جست‌و‌جوی همه منابع

اندیشة مستقبل؛ مقالاتی در باب آینده‌پژوهی

علی پایا
30000تومان
1397

دیسیپلینی که از آن در زبان فارسی با عناوینی نظیر آینده‌پژوهی، مطالعات آینده، پژوهش آینده‌ها، آینده‌اندیشی، آینده‌‌نگری و نظایر آن یاد می‌‌‌شود، در سال‌های اخیر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و نهاد‌‌ها قرار گرفته است.

مجموعة مقالاتی که در دفتر حاضر گردآوری شده‌اند، دربردارندة بخشی از تکاپو‌‌‌های نظری و عملی نگارنده برای ابهام‌زدایی از جایگاه معرفتی دیسیپلین آینده‌پژوهی و کمک به ازدیاد بازده آن در کاربرد‌‌‌های عملی آن‌اند.