جست‌و‌جوی همه منابع

اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

محمد امین قانعی‌راد
42000تومان
1397

وضعیت فعالیت‌های علمی در هر جامعه را می‌توان با دو رویکرد درون‌گرا و برون‌گرا و یا از طریق عوامل مربوط به فضای درونی علم و فضای کلی جامعه توضیح داد. تأکید بر اجتماعات علمی به معنای توجه به رویکردی درون‌گرا در تبیین و توضیح وضعیت دانش است و این رویکرد همچنین انتظار می­رود با رویکرد برون‌گرا تکمیل شود. هدف کلی این کتاب یاری رساندن به گسترش رويكرد جامعه‌شناختي در مطالعات دانشگاه و سياست‌ علم- اما با استعانت از رویکردی درون‌گرا- است.