جست‌و‌جوی همه منابع

درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی

هدف اصلی اقتصاد آموزش پاسخگویی به «چرایی» توجه به ابعاد اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری آموزش و بر اساس آن «چگونگی» بهره‌گیری صحیح از منابع برای به‌دست‌آوردن بهترین نتیجه‌هاست. به دیگر سخن، هدف اقتصاد آموزش کمک به کارآمدی اقتصادی نظام آموزشی و ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای سطح آن است.

مشاهده

معماری علم در ایران

از زمان شکل‌گیری ساختمان کنونی علم ایران و مفهوم‌های بنیادی آن هشتصد سال می‌گذرد اما جامعۀ راکد ما هنوز حرف نو را، که موجی هر چند آرام در این شارستان راکد ایجاد کند، برنمی‌تابد و حرف‌های جدید بسیار ساده باید گاهی چون رازی سر به مهر بیان شود تا آشوب ناشی از آن گوینده و…

مشاهده

ایران مدرن و نظام آموزشی آن

کتاب حاضر در واقع رسالۀ دکترای عیسی صدیق در دانشگاه کلمبیا بوده است، او در این رساله تلاش کرده است همگام با دیگر افراد پیشروِ زمانه‌اش (از جمله فروغی، داور، حکمت، تقی‌زاده و دیگران) نگاهی مترقی را در پیش بگیرد و با تمرکز بر نظام آموزشی ایران ضمن توصیف و نقد وضعیت موجود آن، امکان‌های…

مشاهده

توسعه و سیاست آموزش‌عالی

دانشگاه، امروز جزء جدایی‌ناپذیر روندهای توسعه‌ای است. توسعه پایدار و همه‌جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام آموزشی و پژوهشیِ پاسخ‌گو و کارآمد نمی‌چرخد، چون توسعه انسانی محور اصلی برنامه‌ریزی توسعۀ متوازن فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در آموزش‌عالی، تحقیقات و تولید و نوآوری علمی از بالاترین ارزش افزوده برخوردار است.

مشاهده

اندیشة مستقبل؛ مقالاتی در باب آینده‌پژوهی

دیسیپلینی که از آن در زبان فارسی با عناوینی نظیر آینده‌پژوهی، مطالعات آینده، پژوهش آینده‌ها، آینده‌اندیشی، آینده‌‌نگری و نظایر آن یاد می‌‌‌شود، در سال‌های اخیر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و نهاد‌‌ها قرار گرفته است. مجموعة مقالاتی که در دفتر حاضر گردآوری شده‌اند، دربردارندة بخشی از تکاپو‌‌‌های نظری و عملی نگارنده برای ابهام‌زدایی…

مشاهده

اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

وضعیت فعالیت‌های علمی در هر جامعه را می‌توان با دو رویکرد درون‌گرا و برون‌گرا و یا از طریق عوامل مربوط به فضای درونی علم و فضای کلی جامعه توضیح داد. تأکید بر اجتماعات علمی به معنای توجه به رویکردی درون‌گرا در تبیین و توضیح وضعیت دانش است و این رویکرد همچنین انتظار می­رود با رویکرد…

مشاهده

مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی؛ مدل‌ها، استراتژی‌ها و زیرساخت‌ها (رویکردی کاربردی)  

اثر حاضر، مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی را به‌صورتی کاربردی و عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در منابع فارسیِ مدیریت دانش، اعم از ترجمه و تالیف، به تفصیل و شاید به قدر کفایت به نظریه‌ها و مدل‌های این حوزه پرداخته شده است، آنچه به‌نظر می‌آید که خلاء ادبیات این رشته باشد نگاهی عملیاتی…

مشاهده

زنان در آموزش‌عالی؛ تغییر توانمندساز

رویکرد اثر حاضر هم نظری و هم کاربردی است. در یک سطح به ارزیابی پداگوژی از منظر محتوا و چگونگی تدریس و توسعۀ آن سنخ برنامه درسی می‌پردازد که زنان را قادر و توانمند می‌سازد و در سطحی دیگر، موانع نهادی را بررسی می‌کند که همچنان سدّ پیشرفت آموزشی زنان می‌شوند و هم‌زمان به حوزه‌هایی…

مشاهده

انسان­شناسی علم و تکنولوژی

ضرورت بقای انسان‌شناسی علم و فناوری و نیاز به آن، مستلزم ایجاد نسل جدیدی از گزینه‌های قوی برای انتقال میراث تبارشناسی به آینده‌های مشترک است. ازآنجاکه ما اکنون از جامعه‌شناسی مرتونی علم (که بر آرمان‌های تنظیمی شکاکیت سازمان‌یافته، عینیت بی‌طرفانه، جهان‌شمول‌گرایی، و مالکیت اشتراکی ایده‌ها تأکید دارد) به‌سوی تحلیل‌هایی حرکت کرده‌ایم که درواقع، دانشمندان ارائه…

مشاهده

مسئولیت اخلاقی دانشگاه

به‌دلیل اهمیت فزایندۀ آموزش عالی طرح این سؤال گریزناپذیر است که «نقش مناسب دانشگاه‌ها در شکل‌گیری اخلاقیات اجتماعی چیست؟».  با علم به اینکه تأثیرگذاری در بطن خود توقع مسئولیت‌پذیری را به همراه می‌آورد، می‌توان برای آموزش عالی، که نهاد پر اهمیتی در جهان امروز است، مسئولیت‌هایی را در‌جهت رسیدگی به موضوعات اجتماعی فراگیر متصور شد….

مشاهده