جست‌و‌جوی همه منابع

اطلاعیه شماره ۹۲؛ فرآیند پیش دفاع و شرایط آن

با توجه به پرسش های متعدد دانشجویان گرامی فرآیند پیش دفاع و دفاع، فرم تایید مقاله، الزامات مقاله مستخرج از رساله و ورود به مرحله پیش دفاع مجدداً به اطلاع رسانده می شود.