نهمین نشست از مجموعه نشست‌های زیست فرهنگی اساتید با موضوع «چارچوبی مفهومی برای تعریف فرهیختگی»