نهمین نشست از سلسله نشست‌‌های «عرفان و اندیشه علمی» با عنوان «روانشناسیِ اجتماعیِ عرفان؛ جنگ کرامت‌ها»