دهمین نشست فلسفه و دانشگاه با عنوان «فلسفه و دانشگاه به مثابه سازمان»