بازدید مدیر گسترش روابط بین‌الملل دانشگاه پاریس ۱۳ از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم