جست‌و‌جوی همه منابع

پژوهشگران همکار

  • اسمعیل خلیلی

  • سیدمحمود نجاتی‌حسینی

1

اسمعیل خلیلی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: khalili@iscs.ac.ir

مرتبه علمی: مربی
پروژه جاری: مطالعات اجتماعی علم و فناوری
علایق
علایق پژوهشی: جامعه‌شناسی علم

25fd57736f_nejati

سیدمحمود نجاتی‌حسینی

رشته تحصیلی:جامعه‌شناسی
پست الکترونیک: nejati.hosseini@iscs.ac.irm
مرتبه علمی: استادیار

سمت در پژوهشکده:عضو گروه مطالعات فرهنگی

پروژه جاری: شهروندی دانشگاهی در ایران (وضع موجود)

علایق پژوهشی: فلسفه علوم اجتماعی، مطالعات شهروندی-دانشگاهی، مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی دین

دریافت متن کامل رزومه