جست‌و‌جوی همه منابع

محورهای همایش:

حیات فرهنگی و اجتماعی زندگی دانشگاهی

کیفیت و کمیت تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه‌های ایران

اخلاق آکادمیک؛ کنش‌گران دانشگاهی در وضع قوانین و پاسداشت آن

مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم

انسان‌شناسی علم و فناوری

مطالعات فرهنگی و اجتماعی فناوری

کارآفرینی دانشگاهی و فرهنگ آن

نسبت دانشگاه‌های جامع و مراکز آموزشی کارآفرین در سپهر تحولات پیش‌رو

درهم‌آمیختگی آموزش عالی، علم و فناوری در سپهر مطالعات میان‌رشته‌ای

ظرفیت‌ها و مشکلات فعالیت زنان در آموزش عالی، شرکت‌های دانش‌بنیان و تحولات علمی

آینده فناوری‌های آموزشی و پژوهشی و تحول ذهنیت سیاستگذاران

ایده دانشگاه و مراکز پژوهشی در جهان آینده

بین‌المللی شدن آموزش عالی و تاثیر آن بر حیات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی

مسئولیت اجتماعی دانشگاه در چالش مطالبات بیرونی و حفظ استانداردهای آکادمیک

آموزش عالی، محیط زیست و تحولات صنعتی

مسائل و مشکلات زندگی دانشجویی؛ خوابگاه‌، کلاس درس، محیط دانشگاه و حیات آکادمیک

مشارکت‌های دانشجویی و اجتماع‌پذیری‌های آکادمیک

جنبش‌ها و تحرکات دانشجویی؛ ضرورت یا مزاحمت