جست‌و‌جوی همه منابع

اسامی معاونین پژوهشی پژوهشکده از ابتدا تا کنون

ردیف نام و نام خانوادگی از تا  
۱ آقای دکتر مجید عباسی ۱۷/۰۵/۱۳۸۹ ۰۱/۱۰/۱۳۸۹ سرپرست معاونت پژوهشی (از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ پژوهشکده به تاسیس معاونت پژوهشی اقدام کرد)
۲ آقای دکتر مجید عباسی ۰۱/۱۰/۱۳۸۹ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ معاون پژوهشی
۳ آقای دکتر  سید عبدالامیر نبوی ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ سرپرست معاونت پژوهشی
۴ آقای دکتر مجید صالحی ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ سرپرست معاونت پژوهشی
۵ آقای دکتر مجید صالحی ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ معاون پژوهشی
۶ آقای دکتر  سید عبدالامیر نبوی ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ معاون پژوهشی
۷ آقای دکتر جبار رحمانی ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ سرپرست معاونت پژوهشی
۸ آقای دکتر رضا ماحوزی ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ سرپرست معاونت پژوهشی
۹ آقای دکتر رضا ماحوزی ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ تاکنون معاون پژوهشی