جست‌و‌جوی همه منابع

شورای پژوهشی مؤسسه متشکل از افراد زیر است

 1. رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
 2. معاون مؤسسه
 3. مدیران گروه‌های پژوهشی
 4. دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی که حداقل دو تن از اعضای مذکور باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از مؤسسه با معرفی رئیس مؤسسه انتخاب شوند. اعضای مذکور  با حکم رئیس مؤسسه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

جلسات شورای مؤسسه دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، با حضور رئیس شورا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت نصف به علاوه یک کل اعضای شورا معتبر است. اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شورا است. دبیرخانه شورای مؤسسه زیر نظر معاونت پژوهشی و آموزشی فعالیت می‌کند و کارشناس این بخش سرکار خانم مینا عظیمی هستند.

بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه مصوب مورخ  ۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای گسترش آموزش عالی، وظایف و اختیارات شورای مؤسسه به شرح زیر می‌باشد.

 1. تصویب آیین‌نامه داخلی شورا
 2. ارزیابی کلی عملکرد مؤسسه
 3. تعیین خط‌مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی و فناوری مؤسسه در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات وزارت
 4. تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی و فناوری مؤسسه
 5. بررسی و تصویب برنامه جامع پژوهشی مؤسسه
 6. بررسی و تصیب طرح‌های پژوهشی و فناوری مؤسسه با اولویت بخشیدن طرح‌های پژوهشی کاربردی و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها
 7. بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح‌های پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آنها
 8. تعیین داور یا هیئت داوران طرح‌های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه معرفی می‌شوند.
 9. ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فناوری مؤسسه
 10. تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی و فناوری موردنظر به منظور ارسال به هیئت امنا برای تایید و طی مراحل قانونی
 11. برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و نحوه مشارکت و همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی طبق ضوابط و مقررات مربوط
 12. تصویب آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 13. بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی کارکنان مؤسسه طبق ضوابط و مقررات مربوط
 14. بررسی امکانات علمی مؤسسه و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس مؤسسه
 15. بررسی و تصویب خدمات و تسهیلات رفاهی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط
 16. تصویب آیین‌نامه‌های تألیف، ترجمه کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فناوری مؤسسه
 17. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیئت امنا یا رئیس مؤسسه به شورا محول می‌شود.

 

 

 


اسامی اعضای شورای مؤسسه
اعضای کنونی اعضای داخلی:

آقایان دکتر: حسین میرزایی (رئیس مؤسسه)، رضا ماحوزی (سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی)، علی میرزائی(سرپرست معاونت اداری و مالی)، رضا صمیم (سرپرست گروه مطالعات فرهنگی)، محمدرضا کلاهی (سرپرست گروه مطالعات اجتماعی)، حسین ابراهیم‌آبادی (سرپرست گروه مطالعات آینده‌نگر)، و خانم‌ها دکتر لیلا فلاحتی (سرپرست گروه مطالعات زنان) و دکتر آمنه صدیقیان (سرپرست اداره امور پژوهشی).

 

اعضای بیرونی:

آقایان دکتر: جلال درخشه، هادی خانیکی و عباس کاظمی.

 

 

 

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۴: ۱۲ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۵۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۵: ۲۷ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۸۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۸۶: ۱۹ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۲۲۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۸۷: ۱۴ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۱۵۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۸: ۱۷ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۱۸۰مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۹ : ۱۶ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۱۰۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۰ :۱۸ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۲۲۵ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۱: ۱۱ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از ۱۸۰ مصوبه

­

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۲: ۱۸ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از ۱۹۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۳: ۱۳ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از  ۲۴۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۴: ۲۰ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از ۲۱۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۵: ۲۱ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از مصوبه ۲۳۴ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۶: ۱۳ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از مصوبه ۲۱۶ جلسه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۷: ۴ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از مصوبه ۶۱ جلسه

 

 

 

 • جمع کل جلسات: ۲۲۳ جلسه
 • جمع کل مصوبات: بیش از ۲۳۳۶ مصوبه