جست‌و‌جوی همه منابع

شورای پژوهشی پژوهشکده متشکل از افراد زیر است

 1. رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)
 2. معاون پژوهشکده
 3. مدیران گروه‌های پژوهشی
 4. دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی که حداقل دو تن از اعضای مذکور باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشکده با معرفی رئیس پژوهشکده انتخاب شوند. اعضای مذکور  با حکم رئیس پژوهشکده برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

جلسات شورای پژوهشکده دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، با حضور رئیس شورا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت نصف به علاوه یک کل اعضای شورا معتبر است. اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شورا است. دبیرخانه شورای پژوهشکده زیر نظر معاونت پژوهشی و آموزشی فعالیت می‌کند و کارشناس این بخش سرکار خانم مینا عظیمی هستند.

بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه مصوب مورخ  ۵/۱۲/۱۳۹۱ شورای گسترش آموزش عالی، وظایف و اختیارات شورای پژوهشکده به شرح زیر می‌باشد.

 1. تصویب آیین‌نامه داخلی شورا
 2. ارزیابی کلی عملکرد پژوهشکده
 3. تعیین خط‌مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی و فناوری پژوهشکده در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات وزارت
 4. تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی و فناوری پژوهشکده
 5. بررسی و تصویب برنامه جامع پژوهشی پژوهشکده
 6. بررسی و تصیب طرح‌های پژوهشی و فناوری پژوهشکده با اولویت بخشیدن طرح‌های پژوهشی کاربردی و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها
 7. بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح‌های پژوهشی و فناوری طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آنها
 8. تعیین داور یا هیئت داوران طرح‌های پژوهشی و فناوری خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی و فناوری پژوهشکده معرفی می‌شوند.
 9. ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فناوری پژوهشکده
 10. تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی و فناوری موردنظر به منظور ارسال به هیئت امنا برای تایید و طی مراحل قانونی
 11. برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و نحوه مشارکت و همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی طبق ضوابط و مقررات مربوط
 12. تصویب آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 13. بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی کارکنان پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط
 14. بررسی امکانات علمی پژوهشکده و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس پژوهشکده
 15. بررسی و تصویب خدمات و تسهیلات رفاهی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط
 16. تصویب آیین‌نامه‌های تألیف، ترجمه کتاب، مقاله و نحوه انتشار فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فناوری پژوهشکده
 17. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیئت امنا یا رئیس پژوهشکده به شورا محول می‌شود.

 

 

 


اسامی اعضای شورای پژوهشکده
اعضای کنونی اعضای داخلی:

آقایان دکتر: حسین میرزایی (رئیس پژوهشکده)، رضا ماحوزی (سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی)، علی میرزائی(سرپرست معاونت اداری و مالی)، رضا صمیم (سرپرست گروه مطالعات فرهنگی)، محمدرضا کلاهی (سرپرست گروه مطالعات اجتماعی)، حسین ابراهیم‌آبادی (سرپرست گروه مطالعات آینده‌نگر)، و خانم‌ها دکتر لیلا فلاحتی (سرپرست گروه مطالعات زنان) و دکتر آمنه صدیقیان (سرپرست اداره امور پژوهشی).

 

اعضای بیرونی:

آقایان دکتر: جلال درخشه، هادی خانیکی و عباس کاظمی.

 

 

 

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۴: ۱۲ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۵۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۵: ۲۷ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۸۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۸۶: ۱۹ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۲۲۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۸۷: ۱۴ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۱۵۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۸: ۱۷ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۱۸۰مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۸۹ : ۱۶ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۱۰۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۰ :۱۸ جلسه
تعداد مصوبات: بیش از ۲۲۵ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۱: ۱۱ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از ۱۸۰ مصوبه

­

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۲: ۱۸ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از ۱۹۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۳: ۱۳ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از  ۲۴۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۴: ۲۰ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از ۲۱۰ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال۱۳۹۵: ۲۱ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از مصوبه ۲۳۴ مصوبه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۶: ۱۳ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از مصوبه ۲۱۶ جلسه

تعداد جلسات شورای پژوهشی در سال ۱۳۹۷: ۴ جلسه

تعداد مصوبات: بیش از مصوبه ۶۱ جلسه

 

 

 

 • جمع کل جلسات: ۲۲۳ جلسه
 • جمع کل مصوبات: بیش از ۲۳۳۶ مصوبه