جست‌و‌جوی همه منابع

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از ۱۳۹۴/۶/۲۸ تا کنون

آقای دکتر حسین میرزایی (دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) است.

 

رؤسای پیشین پژوهشکده:

دکتر حسین ابراهیم آبادی

(از ۱۳۹۲/۱۱/۷ تا ۱۳۹۴/۶/۲۶)

 

دکتر محمدرضا حاتمی

(از ۱۳۹۰/۴/۸ تا ۱۳۹۲/۱۱/۶)

 

دکتر علی‌اکبر علیخانی

(از ۱۳۸۵/۵/۲۱ تا ۱۳۹۰/۴/۷)

 

دکتر محمدباقر خرمشاد

(از ۱۳۸۴/۸/۱۰ تا ۱۳۸۵/۵/۲۱)

 

دکتر هادی خانیکی

(۱۳۸۲/۱۲/۶ تا ۱۳۸۴/۵/۲۶)