جست‌و‌جوی همه منابع
برنامه اول
تلاوت قرآن و سرود ۸:۳۰
گزارش دبیر علمی همایش دکتر رضا ماحوزی ۸:۳۵ الی ۸:۴۵
دکتر حسین میرزایی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۸:۴۵ الی ۹:۰۵ وضعیت آموزش در ایران از قاجار تا پهلوی اول
دکتر رضا منصوری؛ استاد دانشگاه صنعتی شریف ۹:۰۵ الی ۹:۲۵ ایرانیان چه برداشتی از علم، مدرسه و دارالفنون در جهان داشتند؟
دکتر اقبال قاسمی پویا؛ استاد پژوهشگاه تعلیم و تربیت ۹:۲۵ الی ۹:۴۵ مدارس جدید از آغاز تا حکومت پهلوی
دکتر آرش حیدری؛ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ ۹:۴۵ الی ۱۰:۰۵ در دارالفنون چه می‌گذشت؟
دکتر رضا صمیم؛ استادیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۰:۰۵ الی ۱۰:۲۵ آیا دارالفنون نیای دانشگاه تهران است؟
دکتر شروین وکیلی؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه ۱۰:۲۵ الی ۱۰:۴۵ رویکردی سیستمی به تکامل نهاد آموزش عالی
دکتر مقصود فراستخواه؛ دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ۱۰:۴۵ الی ۱۱:۰۵ از دارالمعلمین تا دانشگاه تهران
دکتر ناصرالدین علی تقویان؛ استادیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۱:۰۵ الی ۱۱:۲۵ آموزش نوین و اقتصاد سیاسی دین
دکتر رضا ماحوزی؛ دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۱:۲۵ الی ۱۱:۴۵ نظام آموزشی ایران به سوی فرانسه یا انگلستان؟
استراحت    ۱۱:۴۵ الی ۱۲:۰۰
گفتگوی تخصصی اول: (۱۲:۰۰ الی ۱۳)

دکتر رضا منصوری- دکتر شروین وکیلی- دکتر اقبال قاسمی پویا- دکتر مقصود فراستخواه

نماز و ناهار     ۱۳ الی ۱۴
برنامه دوم
دکتر جعفر گلشن؛ پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ۱۴ الی ۱۴:۲۰ شکل‌گیری مدارس ایرانی در عراق (دوره احمدشاه)
دکتر هادی خانیکی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه ۱۴:۲۰ الی ۱۴:۴۰ واکاوی ایده و برنامه اعزام محصل و دانشجو به خارج (از آغاز تا تأسیس دانشگاه تهران)
استاد سعید وزیری؛ پژوهشگر و مدرس حوزه آموزش و پرورش ۱۴:۴۰ الی ۱۵:۰۰ مدارس دختران از ۱۲۸۰ تا ۱۳۱۷
دکتر محمد مهدی شاکری؛ پژوهشگر ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۲۰ از مدرسه سپهسالار تا دانشکده معقول و منقول
دکتر سید عبدالامیر نبوی؛ دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۵:۲۰ الی ۱۵:۴۰ بازخوانی تجربه مدرسه علوم سیاسی
دکتر رضا نجف زاده؛ استادیار دانشگاه شهید بهشتی ۱۵:۴۰ الی ۱۶:۰۰ دانش رسمی و مسئله ملی در ایران
اسمعیل خلیلی؛ پژوهشگر ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۲۰ معابد انباشته اما متروک؛ ایده‌ای دربارة تاریخ مذبذب آموزش نوین در ایران
استراحت     ۱۶:۲۰ الی ۱۶:۴۰
گفتگوی تخصصی دوم: (۱۶:۴۰ الی۱۷:۴۰)

دکتر هادی خانیکی- دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد- اسمعیل خلیلی- استاد سعید وزیری

زمان: چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷نشانی: پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، شماره ۱۲۴

شماره تماس ۲۲۵۷۰۷۷۷ داخلی ۲۵۲