جست‌و‌جوی همه منابع

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۲
شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف و برنامه‌های خود اولویت‌های پژوهشی سال۱۳۹۲ را اعلام می‌نماید. تمامی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی و هم‌چنین انجمن‌های علمی می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم طرح‌نامه و سوابق علمی-پژوهشی خود از طریق سایت، پیشنهاد خود را ارائه دهند.
شرایط بررسی طرح‌نامه‌ها
 تکمیل و ارسال فرم طرح‌نامه پژوهشکده ۲. ارسال سوابق علمی- پژوهشی
ملاک‌های اصلی برای انتخاب پیشنهادهای پژوهشی
۱.‌کسب امتیاز لازم طرح‌نامه در ارزیابی‌های علمی۲.کسب امتیاز لازم پژوهشگر بر اساس سوابق علمی- پژوهشی۳.داشتن آثار منتشره توسط پژوهشگر، مشخصاً در موضوع پیشنهادی
اولویت‌ها عبارتند:
گروه مطالعات اجتماعی: اجتماعات علمی در آموزش عالی: گونه‌شناسی، کارکردها و تحلیل وضعیت- ارتباط دانشگاه و جامعه- نقش و تأثیر علوم اجتماعی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری- آسیب‌شناسی اجتماعی در دانشگاه- شکل‌گیری، تحول و ویژگی‌های نهاد علم در ایران: با استفاده از یکی از دو رویکرد تاریخ اجتماعی یا جامعه‌شناسی تاریخی- مطالعات اجتماعی گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی

گروه مطالعات فرهنگی:زیست بوم دانشجویی و مسائل فرهنگی دانشگاه – شناسایی، نقد و ارائه الگوی روندهای سیاستگذاری فرهنگی در آموزش عالی – الزامات فرهنگی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت – تحلیل فرهنگی نظام پذیرش دانشجو در آموزش عالی – مطالعه تطبیقی فضاهای فرهنگی در دانشگاه‌ها (دولتی، آزاد و پیام نور)

گروه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام:  بنیان‌های نظری و مفهوم شناسی علم، آموزش و پژوهش در تمدن اسلامی – مناسبات علمی- فرهنگی تمدن ایرانی- اسلامی با سایر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها – تاریخ فرهنگی- اجتماعی جریان‌های فکری و معرفت‌شناسی علوم و نهادهای علمی در ایران و جهان اسلام – نقش سنت‌های علمی- فرهنگی ایرانی در تحولات و توسعه سنت‌های فکری و فرهنگی تمدن اسلامی  – نسبت توسعه و تعالی علم و آموزش با تحولات تمدنی در دوره های تاریخی ایران و اسلام – فراتحلیل مطالعات و پژوهش‌های انجام شده درحوزه «نهاد علم و آموزش عالی در اسلام و ایران» – ماخذ شناسی آثار علمی و پژوهش‌ها (پایان‌نامه، پروژه تحقیقاتی) و کتب منتشره در حوزه «نهاد علم و آموزش عالی در اسلام و ایران»

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۱
شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف و برنامه‌های خود اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۱ را اعلام می‌نماید. این شورا اولویت های دو گروه «مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای» و «مطالعات اجتماعی» و هم‌چنین دو واحد تحقیقاتی «فرهنگ و تمدن ایران و اسلام» و «مطالعات سنجش و روندپژوهی»را در مرحله اول تصویب کرد. تمامی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی و هم‌چنین انجمن‌های علمی می‌توانند با توجه به موارد زیر پیشنهادهای خود را از طریق سایت با گروه‌های مختلف در میان گذارند:
شرایط بررسی طرح‌نامه‌ها
۱- تکمیل و ارسال فرم طرح‌نامه پژوهشکده ۲- ارسال سوابق علمی- پژوهشی ( c.v ) به پیوست طرح‌نامه
ملاک های اصلی برای انتخاب پیشنهادهای پژوهشی
۲-کسب امتیاز لازم طرح‌نامه در ارزیابی‌های علمی ۲-کسب امتیاز لازم پژوهشگر بر اساس سوابق علمی- پژوهشی ۳-داشتن آثار منتشره توسط پژوهشگر، مشخصاً در موضوع پیشنهادی

اطلاعات تماس نشانی پستی: تهران – پاسداران- خیابان شهید مؤمن‌نژاد( گلستان اول) ‌ شماره ۱۲۴ تلفن: ۲۲۷۶۷۴۹۴ دورنگار: ۲۲۵۷۰۷۲۲ نشانی سایت: www.iscs.ac.ir

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۳۹۰
شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف و برنامه‌های خود اولویت‌های پژوهشی سال۱۳۹۲ را اعلام می‌نماید. تمامی صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی و هم‌چنین انجمن‌های علمی می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم طرح‌نامه و سوابق علمی-پژوهشی خود از طریق سایت، پیشنهاد خود را ارائه دهند.
 شرایط بررسی طرح‌نامه‌ها
۱- تکمیل و ارسال فرم طرح‌نامه پژوهشکده ۲٫ ارسال سوابق علمی- پژوهشی ( c.v )ملاک های اصلی برای انتخاب پیشنهادهای پژوهشی۱٫‌کسب امتیاز لازم طرح‌نامه در ارزیابی‌های علمی  ۲-کسب امتیاز لازم پژوهشگر بر اساس سوابق علمی- پژوهشی  ۳-داشتن آثار منتشره توسط پژوهشگر، مشخصاً در موضوع پیشنهادی
اولویت ها عبارتند از:
 گروه مطالعات اجتماعی: اجتماعات علمی در آموزش عالی: گونه‌شناسی، کارکردها و تحلیل وضعیت – ارتباط دانشگاه و جامعه – نقش و تأثیر علوم اجتماعی در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری – آسیب‌شناسی اجتماعی در دانشگاه – شکل‌گیری، تحول و ویژگی‌های نهاد علم در ایران: با استفاده از یکی از دو رویکرد تاریخ اجتماعی یا جامعه‌شناسی تاریخی – مطالعات اجتماعی گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی
گروه مطالعات فرهنگی: زیست بوم دانشجویی و مسائل فرهنگی دانشگاه – شناسایی، نقد و ارائه الگوی روندهای سیاستگذاری فرهنگی در آموزش عالی – الزامات فرهنگی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت – تحلیل فرهنگی نظام پذیرش دانشجو در آموزش عالی – مطالعه تطبیقی فضاهای فرهنگی در دانشگاه‌ها (دولتی، آزاد و پیام نور)
گروه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام:  بنیان‌های نظری و مفهوم شناسی علم، آموزش و پژوهش در تمدن اسلامی – مناسبات علمی- فرهنگی تمدن ایرانی- اسلامی با سایر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها – تاریخ فرهنگی- اجتماعی جریان‌های فکری و معرفت‌شناسی علوم و نهادهای علمی در ایران و جهان اسلام – نقش سنت‌های علمی- فرهنگی ایرانی در تحولات و توسعه سنت‌های فکری و فرهنگی تمدن اسلامی – نسبت توسعه و تعالی علم و آموزش با تحولات تمدنی در دوره های تاریخی ایران و اسلام – فراتحلیل مطالعات و پژوهش‌های انجام شده درحوزه «نهاد علم و آموزش عالی در اسلام و ایران» – ماخذ شناسی آثار علمی و پژوهش‌ها (پایان‌نامه، پروژه تحقیقاتی) و کتب منتشره در حوزه «نهاد علم و آموزش عالی در اسلام و ایران»